home  onfo    aanmelden    ons team  contact  nieuws  links  partnersvacatures

 
       Hoe gaan we te werk?    

3. Ouderbegeleiding

Een goede samenwerking en communicatie tussen ouders en het behandelingsteam is belangrijk om de integratiekansen van de aangeleerde vaardigheden bij het kind te optimaliseren.
Overleg en evaluatie is hierbij dan ook noodzakelijk.

Daarnaast kunnen ouders ook terecht voor vragen en ondersteuning bij de opvoeding en de aanpak van hun kind met zijn specifiek probleem.
Dit kan gebeuren via:

1. Individuele ouderbegeleiding :
Naast de therapie met het kind of de jongere bestaat de mogelijkheid om individuele gesprekken te voeren met de ouders om ondersteuning en informatie te geven betreffende de problematiek van hun kind.
Opvoedingsbijstand met bijhorende tips naar aanpak zijn hierbij mogelijk.

2. Oudercursus ‘positief opvoeden van kinderen met ontwikkelingsstoornissen’ :
De oudercursus richt zich naar ouders van kinderen met ADHD en/of gedragsproblemen .
De begeleiding omvat acht sessies en is gebaseerd op de theorie van het ‘Oudertrainingsprogramma voor opstandige Kinderen’ van Russell en Barkley.
De laatste sessie wordt eveneens bijgewoond door de leerkrachten van de betreffende kinderen, om een afgestemde aanpak op school mee mogelijk te maken.

3. Oudercursus Autisme :
Vanuit de groeiende vraag van ouders naar begeleiding werd deze cursus opgestart. Acht ouderparen, eventueel vergezeld van iemand uit het directe netwerk, kunnen eraan deelnemen. De doelstelling van deze oudercursus is beter inzicht bij te brengen in het autistisch denken om van daaruit het gedrag van het eigen kind te begrijpen. Anderzijds wil de cursus ook het competentiegevoel bij de ouders verhogen, omdat men door situaties te verduidelijken het probleemgedrag kan bijsturen. Het groepsgebeuren en de groepsdynamiek, het delen van ervaringen en emoties, het van elkaar leren geeft een duidelijke meerwaarde. Tenslotte wil de cursus een middel zijn om ouders van kinderen met autisme bijeen te brengen om over gelijkaardige ervaringen te praten en het netwerk rond het kind erbij te betrekken.

4. Oudercursus Hanen :
Deze oudercursus richt zich tot ouders van jonge kinderen van wie de taalontwikkeling moeilijk of onvoldoende op gang komt.
We vinden het zeer belangrijk om de ouders hierbij te betrekken omdat de taalverwerving op de eerste plaats thuis plaatsvindt, in het dagelijks leven.
Bij kindjes waarbij spraak en taal maar heel traag ontwikkelen, weten ouders vaak intuïtief niet meer wat ze best doen om hun kindjes te helpen. Hierbij heb je een aanpassing nodig. In de ouderbijeenkomsten worden enerzijds veel informatie en tips doorgegeven en anderzijds worden er vaardigheden getraind om de spraak- en taalontwikkeling zo optimaal mogelijk te stimuleren. De ouders ondervinden bovendien veel steun bij de andere ouders van de groep.

Twee logopedisten begeleiden de ouders om drie Hanenprincipes in hun dagelijks leven in te passen. We verwijzen hierbij steeds naar het ouderboek: ‘Praten doe je met z’n tweeën.’
Ouders worden op verschillende manieren actief betrokken bij dit leerproces. Om zo praktisch mogelijk te kunnen werken, wordt de oudergroep bewust klein gehouden (de ouders van een 6-tal kindjes).
De Hanenoudercursus wordt op negen avonden gegeven, gespreid over het schooljaar. Tussendoor zijn er nog een viertal huisbezoeken waardoor ieder gezin ook een individuele begeleiding krijgt. Hierbij worden o.a. video-opnames gemaakt van een spelsituatie van elke ouder met zijn kind. Deze opnames worden dan met de ouders bekeken en besproken. Deze videobesprekingen zijn zeer leerrijk en laten de ouders toe om te zien hoe ver ze staan en waarop verder kan worden gebouwd. Op de ouderavonden geven de ouders elkaar feedback aan de hand van de videofragmenten.

5. Oudercursus SMOG:
Deze cursus wordt gegeven op vier bijeenkomsten, telkens voorafgaand aan een Hanenbijeenkomst. Tijdens deze cursus worden ouders een dertigtal gebaren aangeleerd die zij in de communicatie met hun kind kunnen gebruiken. Ze leren gebaren die het spreken ondersteunen maar ook de geschiedenis en de principes van SMOG-gebruik worden besproken. Deze gebaren werden ook in therapie door de therapeuten aangebracht.

6. Oudercursus Taalmaatjes:
De voornaamste doelstelling van deze oudercursus is samen met de ouders op zoek gaan naar de beste manier om de spraak en de taal van hun kind verder te stimuleren.
In vier sessies schetsen we de normale taalontwikkeling en trachten we een beeld te geven op welk niveau hun eigen kind presteert. Verder worden er tips en idee├źn meegegeven om spraak en taal uit te breiden bij spel, knutselen, liedjes en versjes en bij dagelijkse activiteiten.

7. Ouderavond ADHD
Deze ouderavond richt zich tot ouders van kinderen met ADHD en heeft als voornaamste doelstelling om een duidelijk beeld te schetsen wat ADHD is. We staan stil bij de kenmerken, de mogelijke bijkomende problemen en de risicofactoren.
Ook de aanpak en begeleiding krijgt hierbij de nodige aandacht.

1. Onderzoek

Aanmelding en Anamnese :
Informatie kan steeds vrijblijvend gevraagd worden, telefonisch of via een persoonlijk contact.
De aanvraag voor een multidisciplinair onderzoek gebeurt steeds door een verwijzing van een externe arts (huisarts, specialist, CLB-arts…).....
.....lees meer....

2. Behandeling

Na een grondig multidisciplinair onderzoek wordt er een geïndividualiseerd revalidatieprogramma voorgesteld aan de ouders.
De therapie start dan op de dagen en uren die afgesproken worden met de ouders.

....lees meer.....

3. Ouderbegeleiding

 

 

 

 

 

 

taalmaatjes