home  onfo    aanmelden    ons team  contact  nieuws  links  partnersvacatures

 
       Hoe gaan we te werk?    

2. Behandeling

Na een grondig multidisciplinair onderzoek wordt er een geïndividualiseerd revalidatieprogramma voorgesteld aan de ouders.
De therapie start dan op de dagen en uren die afgesproken worden met de ouders.
Op regelmatige tijdstippen wordt de therapie geëvalueerd en besproken met de ouders en kan het programma worden bijgestuurd waar nodig en mogelijk is.
Daarnaast zijn er ook overlegmomenten met het CLB, de school of andere diensten.
Om het effect van de therapie te vergroten is continuïteit tijdens de schoolvakanties aangewezen.

1. Vroegrevalidatie: (0 tot 5 jaar)
Voor de ontwikkeling van het kind is het uiterst belangrijk dat een ontwikkelingsvertraging zo vroeg mogelijk opgespoord en behandeld wordt.
Hoe vroeger men ontwikkelingsachterstanden gericht aanpakt, hoe meer men de potentiële mogelijkheden van het kind kan optimaliseren.
De leeftijd van 0 tot 5 jaar is trouwens de gevoelige periode om een aantal vaardigheden aan te leren.

1.1. Vroegbehandeling. (0-3jaar)

De baby’s en peuters komen vier voormiddagen per week. Individuele therapie en groepswerking worden gecombineerd Deze worden ook afgewisseld met spel-en rustmomenten.
De behandeling gebeurt multidisciplinair en op maat naar inhoud, duur en intensiteit.
Het team volgt samen met de ouders de ontwikkeling van het kind en geeft adviezen omtrent communicatie, spelmateriaal en ontwikkelingsstimulerende activiteiten.

1.2. Kleuterklimop (3-5jaar)
Voor de kleuters met een ernstige ontwikkelingsachterstand, die moeilijk aansluiting vinden bij het normale klasgebeuren en problemen hebben met sociale interactie, bestaat een intensieve behandelingsvorm, namelijk kleuterklimop.
Hier werkt men drie halve dagen per week aan de hand van individuele therapie, groepstherapie, maar ook met groepsactiviteiten onder leiding van een kinderverzorgster. Hier worden de aangeleerde vaardigheden in kleine groepjes toegepast in functie van de transfer naar de klas.

1.3. Ambulante kleuterwerking (3-5 jaar)

Voor andere kleuters met ernstige ontwikkelingsachterstand bestaat de mogelijkheid om op individuele therapie en/of groepstherapie te komen van 60 of 90 minuten en dit gedurende 2 à 3 keer per week.
De niet-leerplichtige kleuters kunnen de therapie binnen de schooluren volgen.

2. Dienst Leer- en Specifieke Ontwikkelingsstoornissen (6 tot 18 jaar)

Kinderen met complexe leerstoornissen en specifieke ontwikkelingsstoornissen, die een multidisciplinaire aanpak vragen, volgen individuele therapie en/of groepstherapie (1u, 1u30 of 2u) gedurende 2 à 3 keer per week en komen hoofdzakelijk buiten de sschooluren.
Het revalidatieprogramma omvat een aantal van volgende aspecten:

- Lees-, spelling-, schrijf- en rekentherapie
- psychotherapie
- trainen van de spraak- en taalontwikkeling
- stottertherapie
- gehoorstraining
- visuele en auditieve perceptietraining
- communicatietherapie
- cognitieve training
- sociale vaardigheidstraining
- medische begeleiding
- zelfredzaamheid stimuleren
- motorische en psychomotorische vaardigheden trainen

1. Onderzoek

Aanmelding en Anamnese :
Informatie kan steeds vrijblijvend gevraagd worden, telefonisch of via een persoonlijk contact.
De aanvraag voor een multidisciplinair onderzoek gebeurt steeds door een verwijzing van een externe arts (huisarts, specialist, CLB-arts…)
....lees meer....

2. Behandeling

3. Ouderbegeleiding

Een goede samenwerking en communicatie tussen ouders en het behandelingsteam is belangrijk om de integratiekansen van de aangeleerde vaardigheden bij het kind te optimaliseren.
Overleg en evaluatie is hierbij dan ook noodzakelijk.

....lees meer....