home  onfo    aanmelden    ons team  contact  nieuws  links  partnersvacatures

 
       Hoe gaan we te werk?    

1. Onderzoek

Aanmelding en Anamnese :
Informatie kan steeds vrijblijvend gevraagd worden, telefonisch of via een persoonlijk contact.
De aanvraag voor een multidisciplinair onderzoek gebeurt steeds door een verwijzing van een externe arts (huisarts, specialist, CLB-arts…) Indien de problematiek van het kind of de jongere op de verwijsbrief overeenkomt met de aanmeldingscriteria die opgelegd zijn door het RIZIV, kan een dossier worden opgestart.

Intakegesprek :
Er gebeurt steeds een gesprek met de ouders waarbij gepeild wordt naar de hulpvraag, de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind of de jongere en de huidige sociaal-emotionele ontwikkeling.
Mits toelating van de ouders wordt er contact opgenomen met het CLB of andere diensten die het kind of de jongere reeds onderzocht hebben om via deze kanalen informatie te verkrijgen. Indien de ouders akkoord gaan, verzamelen we ook de gegevens van het kind of de jongere m.b.t. het functioneren op school. Dit gebeurt via vragenlijsten ingevuld door de leerkracht en eventueel aangevuld met een observatie in de klas of thuis.

Multidisciplinair Onderzoek :
Het kind of de jongere wordt uitgebreid individueel onderzocht.
Dit omvat een medisch, psychologisch, logopedisch, ergotherapeutisch en psychomotorisch onderzoek dat peilt naar de cognitieve ontwikkeling, communicatieve vaardigheden, spraak- en taalontwikkeling, psychomotorische vaardigheden, visuele en auditieve perceptie, psychosociale ontwikkeling, aandacht en geheugen en schoolse vaardigheden (vanaf 6 jaar).

Teambespreking :
Wanneer alle onderzoeken beëindigd zijn, worden in een interdisciplinaire teamvergadering o.l.v. de coördinerende arts, de onderzoeksgegevens uitgewisseld en geïnterpreteerd om een werkhypothese op te stellen en een advies te formuleren.

Adviesgesprek :
De onderzoeksresultaten worden uitgebreid met de ouders besproken en het advies wordt voorgesteld. Indien een andere hulpverleningsvorm meer geschikt is, wordt er doorverwezen.

2. Behandeling

Na een grondig multidisciplinair onderzoek wordt er een geïndividualiseerd revalidatieprogramma voorgesteld aan de ouders.
De therapie start dan op de dagen en uren die afgesproken worden met de ouders.

....lees meer....

3. Ouderbegeleiding

Een goede samenwerking en communicatie tussen ouders en het behandelingsteam is belangrijk om de integratiekansen van de aangeleerde vaardigheden bij het kind te optimaliseren.
Overleg en evaluatie is hierbij dan ook noodzakelijk.

....lees meer....